top of page
Solution - Case Study Førde RA[26].png
renasys i drift
Case-studie
Førde renseanlegg, Sunnfjord, Norge
Bakgrunn

Førde renseanlegg er et 1200 m2 stort biologisk/kjemisk anlegg som ble bygd i 2010. Det er dimensjonert for 28 000 PE (inkludert vekst frem mot 2030). Anlegget mottar over 1 200 000 m³ avløpsvann årlig og produserer over 2 500 tonn slam. Innløpskonsentrasjonen i avløpsvannet (BOD₅, COD og ToT-P) er to til tre ganger høyere enn gjennomsnittet i Norge. I henhold til regelverket må anlegget oppnå minst 70 % BOD₅-fjerning (og mindre enn 25 mg/l), 75 % COD-fjerning (og mindre enn 125 mg/l) og 90 % ToT-P-fjerning.

Utfordringen er ikke unik for Førde renseanlegg. Ifølge Norsk Vann trenger mer enn 1900 renseanlegg i Norge omfattende oppgraderinger og/eller utvidelser frem mot 2040, og et konservativt anslag for totalinvestering lyder på 72 milliarder kroner. Dette estimatet tar imidlertid ikke hensyn til de skjerpede rensekravene i det nye EU-direktivet, som trer i kraft i 2024.

 

Fra første dag har Førde renseanlegg operert med maksimal kapasitet, og i dag håndterer det mellom 32 000 PE og 35 000 PE. Dette medfører betydelig driftsbelastning og risiko for manglende overholdelse av regelverket. I 2021 ble det pålagt en utvidelse av anlegget for å øke driftskapasiteten til 45 000 PE. En slik økning og den tilhørende anleggsutvidelsen (50 %) er en prosess som krever tid, plass og kapital.

Mission Zero.png
Innvirkning

I løpet av de siste to årene har renasys testet vår R.660X Discovery-serie ved Førde renseanlegg. Systemet er koblet til avløpsrenseanleggets behandlingsprosess rett etter sand- og fettfang og rett før bioreaktorer.

 

Vi har testet forskjellige nivåer av 3D-filtrering, hovedsakelig 40 og 20 mikrometer, og oppnådd en fjerningsgrad for suspendert stoff (SSR%) på over 94 % med et gjennomsnitt på over 70 % SSR. Dette har en direkte innvirkning på fjerning av en betydelig prosentandel av COD, BOD₅ og ToT-P.

 

Ved å installere R.660X Discovery-serien før bioreaktoren, blir mer partikulært organisk materiale fjernet før den biologiske behandlingen. Dette reduserer den organiske belastningen og muliggjør bruk av vesentlig mindre bioreaktorer samtidig som energibehovet til lufting reduseres betydelig. 

 

R.660X Discovery-serien har også vist seg å gi fleksibilitet når det gjelder konsentrasjonen av primærslam (karbon) ved utløpet (TS%), med verdier fra 6 % opp til 60 %, avhengig av hva karbonet skal brukes til (energi, biokull og/eller gjødsel).

Setup.png
Veien videre

Basert på den vellykkede kommersielle testingen i Førde, vurderer renasys og Sunnfjord kommune nå muligheten for å bygge et fullskala renasys-karbonsanskingsanlegg ved å implementere en avansert flertrinns-finfiltreringsprosess fra 40 til 10 mikrometer.

bottom of page